Keo Dán Và Chất Dính

Dung môi công nghiệp

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Khoát
- 0936 676 773

Dung môi cho ngành in

MEK
MEK
Dung môi Axetol
Dung môi Axetol
Dung môi Toluwen
Dung môi Toluwen